Fundació

Fundació

Beca Pau Casals

BECA INTERNACIONAL PAU CASALS 2016

La BECA INTERNACIONAL PAU CASALS que ofereix la Fundació Pau Casals vol ajudar els joves violoncel·listes a ampliar els estudis de l’instrument per perfeccionar-ne la tècnica i l’art mitjançant la continuïtat dels estudis i la formació amb professionals.

:: DOCUMENTACIÓ DE LA BECA EN PDF ::

COMPOSICIÓ DEL JURAT
Presidenta:
- Sra. Marta Casals Istomin. Vicepresidenta de la Fundació Pau Casals.

Membres del jurat
- Sr. Julius Berger. Violoncel·lista
- Sr. Claudio Bohórquez. Violoncel·lista
- Sr. Lluís Claret Serra. Violoncel·lista
- Sr. Josep M. Escribano Casaldàliga. Pianista

Secretari
- Jordi Pardo. Director general de la Fundació Pau Casals

BASES DE L'ADJUDICACIÓ. CONVOCATÒRIA 2016.

1. Finalitat
La Beca internacional Pau Casals que ofereix la Fundació Pau Ca- sals vol ajudar els joves violoncel·listes a ampliar els estudis de l’instrument per perfeccionar-ne la tècnica i l’art interpretatiu mit- jançant la continuïtat dels estudis i la formació amb professionals destacats.

Els objectius de la beca, són:


1) Donar suport a joves violoncel·listes en la seva formació i per- feccionament tècnic i artístic.

2) Promoure una relació oberta, amb voluntat de continuïtat amb els joves violoncel·listes que siguin guanyadors de la Beca, i fo- mentar la relació entre ells, en tan que ambaixadors de la Funda- ció Pau Casals per promoure el coneixement i difusió del llegat artístic, cultural i humà de Pau Casals.

La beca consta d’una dotació econòmica, però també de l’oferi- ment de la Fundació Pau Casals d’acompanyar i assessorar a la persona que sigui seleccionada en el desenvolupament de la seva formació artística.

2. Import de la Beca
L’import de la Beca Pau Casals té una dotació econòmica de 18.000 €. El jurat internacional podrà atorgar un accèssit dotat amb 6.000 € per a aspirants de Catalunya i la resta d’Espanya, Andorra i el Depar- tament francès dels Pirineus Orientals. D’entre els aspirants selecci- onats per a la fase final, el jurat podrà atorgar mencions d’honor als millors finalistes.

3. Participació en concerts
El becari tindrà, a més de l’aportació econòmica, l’oportunitat de ser convidat a participar, durant els dos anys següents a la conces- sió de la Beca, al Concert del Becari de la Fundació Pau Casals a Barcelona, a El Vendrell o altres ciutats.

El becari es compromet a participar en un mínim de quatre con- certs de promoció durant aquests anys. La participació en aquests concerts no tindrà cap remuneració econòmica, però es podrà acordar, si és el cas, l’allotjament i el transport sempre que l’actu- ació sigui a més de 100 quilòmetres del Vendrell o de Barcelona.


4. Candidats
Podran optar a rebre la Beca d’aquesta convocatòria els violoncel- listes que compleixin els requisits següents:

a) Estudiants de grau superior de violoncel o els que el tinguin aprovat.

b) Ciutadans d’Estats de la Unió Europea, Puerto Rico i estudiants estrangers amb un mínim de dos anys de residència registrada a la Unió Europea.

c) Haver nascut després del 31 de desembre de 1990.

Es poden presentar tots els estudiants de violoncel que reuneixin les condicions anteriors i que no hagin guanyat la Beca Pau Casals amb anterioritat.

5. Secretariat i presentació de les candidatures
Els aspirants podran presentar la documentació en català, castellà o anglès. Tota la documentació serà presentada en fitxers digitals.

Documentació necessària:
a) Dades personals: Fotocòpia del passaport o certificat que acre- dita que es compleix el punt 4b d’aquestes bases, domicili actu- al, telèfon de contacte i correu electrònic.

b) Certificats dels estudis realitzats, actuacions com a instrumen- tista (programes, recensions i crítiques) i informes del director i dels professors dels últims cursos.

c) Pla d’estudis que es proposa realitzar, argumentat i amb la moti- vació de la selecció, el lloc i l’acceptació del professor que els diri- girà o que els està dirigint, així com l’admissió a la institució on estudiarà. Si fos el cas, aquesta admissió podrà esperar fins al moment de subscriure el conveni amb la Fundació. A més, caldrà presentar la valoració econòmica dels estudis.

d) Notificació sobre altres ajuts o beques que se li hagin concedit o que s’hagin demanat per a aquests mateixos estudis. Rebre un altre ajut pot suposar no obtenir la Beca.

e) Composicions musicals que interpretarà en l’actuació davant del Jurat i durada (en cas de ser seleccionat per a la prova final).

f) Gravació de vídeo actual del candidat en fitxer digital interpre- tant un preludi d’una de les Suites 4, 5 o 6 de J. S. Bach i un dels Estudis op. 73 de Popper, a triar entre els números 14, 20, 24, 29, 32 o 33.

Informació complementària:
Els aspirants podran obtenir informació complementària i actualit- zada sobre la Beca a la pàgina web: www.paucasals.org

Presentació de candidatures:
Els violoncel·listes que optin a aquesta convocatòria hauran de pre- sentar la documentació en un arxiu digital (PDF) i un altre fitxer pel vídeo en format Standard MP4, AVI, MOV, MPEG o similar (clàusula

f) que enviaran per correu electrònic a fundacio@paucasals.org si no supera els 10Mb, o per WeTransfer (https://www.wetransfer.com) si és de major volum, abans del 30 d’abril de 2016. Per realitzar con- sultes, els candidats podran contactar amb la Fundació Pau Casals per correu electrònic (fundacio@paucasals.org) en català, castellà o anglès. [...]

:: TOTA LA INFORMACIÓ COMPLETA DESCARREGANT AQUEST PDF ::

Fundació Pau Casals

Avinguda Palfuriana, 67
43880 Sant Salvador, El Vendrell

Museu: +34 977 684 276
Fundació: +34 933 192 021

Fax. +34 977 684 783


 · W3C WAI-AA, WCAG 1.0 · valid XHTML 1.0 · valid CSS · creat per Signia